Skip to content

1) Algemene voorwaarden 

Dit is de site en webshop van Heksen Dragen Sneakers. Wij zijn een online platform over spiritualiteit. Onze maatschappelijke zetel is in Sint-Martensstraat 16, 9000 Gent, België. Ons BTW-nummer is BTW BE 0505727910. Als u deze site bezoekt en erop actief bent, aanvaardt u automatisch deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen altijd wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. 

Via de elektronische webwinkel van Heksen Dragen Sneakers kan u producten aankopen. Op elke transactie via onze webshop zijn naast de algemene voorwaarden, onze verkoopsvoorwaarden van toepassing. Elke andere voorwaarde die niet uitdrukkelijk is aanvaard door Heksen Dragen Sneakers wordt als niet geschreven beschouwd.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kun je ons contacteren op: info@heksendragensneakers.be.

2) Privacyverklaring

Hier kan u de privacyverklaring nalezen.

3) Juridische kwesties

Afstand van aansprakelijkheid

Heksen Dragen Sneakers is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, door het gebruik van de informatie op deze site of de onmogelijkheid om die te raadplegen, noch voor enige schade of nadeel die u oploopt door het gebruik van het online betaalsysteem. 

Voor het online betaalsysteem gelden enkel de voorwaarden van het online betaalsysteem. Heksen Dragen Sneakers doet zijn best om de informatie zo up-to-date en juist mogelijk op de site te zetten. Toch kan het zijn dat dit niet altijd het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledige informatie of ontbrekende informatie of de onbruikbaarheid ervan. De informatie, namen; afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, zijn puur illustratief en creëren geen enkele verbintenis in hoofde van Heksen Dragen Sneakers. 

Heksen Dragen Sneakers is niet aansprakelijk voor virussen en andere ICT-problemen die ontstaan door het gebruik van deze site. Bezoekers van onze site verbinden zich ertoe toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe ze geen toegang hebben.

Geldigheidsbeding

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (inclusief de specifieke Verkoopsvoorwaarden) ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Heksen Dragen Sneakers om één van de in deze algemene voorwaarden (inclusief de specifiek verkoopsvoorwaarden) opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan die bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, op deze site is eigendom van Heksen Dragen Sneakers en is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heksen Dragen Sneakers. Niets van wat op deze site staat, mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Heksen Dragen Sneakers of een derde te gebruiken. Ook Heksen Dragen Sneakers zelf probeert elke schending van intellectuele eigendomsrechten te vermijden. Vindt u op onze site een foto of andere informatie die volgens jou een schending uitmaakt van je rechten, contacteer ons en we zorgen samen voor een oplossing.

Voorwaarden voor het gebruik van commentaren

De website van Heksen Dragen Sneakers is een ruimte zijn voor het uitwisselen van constructieve ideeën en meningen en biedt de mogelijkheid om te communiceren via de website in de vorm van commentaren. Elke gebruiker die zich heeft geregistreerd op de website kan commentaren plaatsen. Dit kan niet anoniem en gebeurt telkens in eigen naam. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn commentaar. Heksen Dragen Sneakers of de door haar aangestelde moderatoren behouden zich het recht voor om de boodschappen te bewerken en/of te schrappen:

 • Boodschappen die in strijd zijn met de in België geldende wetten, boodschappen van racistische, xenofobe, revisionistische of negationistische aard boodschappen van pornografische, pedofiele of obscene aard, beledigingen, oproepen tot geweld of doodslag, 
 • boodschappen die een inbreuk vormen op de privacy of op de auteursrechten, reclameboodschappen, herhaling van links, boodschappen die geen betrekking hebben op het onderwerp, die zich niet houden aan de thema’s die in het artikel aan bod komen. 

De voertaal is het Nederlands, zodat iedereen u kan begrijpen. Wij vragen u te letten op correct taalgebruik. Afgekorte berichten (zoals een sms) worden niet aanvaard.

Heksen Dragen Sneakers kan niet instaan voor de betrouwbaarheid van de inhoud en voor de identiteit en de deugdzaamheid van de gebruikers en Heksen Dragen Sneakers kan hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.

Heksen Dragen Sneakers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheden of resultaten die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de inhoud die in de commentaren wordt verspreid. 

Heksen Dragen Sneakers wijst er ook op dat het gebruik van hyperlinks kan leiden naar andere servers waar Heksen Dragen Sneakers geen enkele greep op heeft. De inhoud van de website van Heksen Dragen Sneakers kan worden geciteerd en gebruikt door websites waar Heksen Dragen Sneakers geen enkele greep op heeft, uw commentaren kunnen dus terechtkomen op andere websites zonder dat Heksen Dragen Sneakers daar verantwoordelijk voor is. 

Als u nog vragen hebt, mag u ons altijd schrijven op info@heksendragensneakers.be

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties, printscreens, logbestanden, back-ups en andere als bewijsvoering kunnen dienen. 

Toepasselijk recht en geschillen

Voor elk geschil is de rechtbank van de zetel van Heksen Dragen Sneakers bevoegd: rechtbank van Gent.

4) Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Heksen Dragen Sneakers, Sint-Martensstraat 16, 9000 Gent, België, met BTW-nummer BE 0505.727.910 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webshop online aan te kopen. 

Samen met de algemene voorwaarden zijn deze specifieke verkoopsvoorwaarde van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van de webshop wordt geplaatst (“klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Voor alles wat niet geregeld is in deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Prijs

Al onze prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. 

Indien er postkosten, leveringskosten, vervoerskosten of andere kosten van toepassing zijn, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter illustratief bedoeld en kan afwijken van de werkelijkheid. Bij twijfel, contacteert ons gerust over het product. 

Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in Belgïe en Nederland wonen. 

Buitenlandse klanten nemen best vooraf contact met ons vooraleer hun bestelling te plaatsen. 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Heksen Dragen Sneakers niet.

Heksen Dragen Sneakers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Heksen Dragen Sneakers is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Heksen Dragen Sneakers. Heksen Dragen Sneakers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De academie

De cursussen die via de academie worden aangekocht blijven eigendom van Heksen Dragen Sneakers. De klant zal toegang krijgen tot de cursussen van minimum een jaar zolang het platform bestaat. Bij opheffing van het platform zal de klant nog één jaar de tijd krijgen om de cursus te gebruiken.

Online aankopen

 • Kies je producten: Zoek eerst het product dat je wil kopen. Leg het dan via de knop “ “ in je digitale winkelmandje. Je kan nu verder winkelen of verder gaan met bestellen.
 • Bezorgen of ophalen: Duid aan of je bij ons zelf je bestelling komt ophalen dan wel deze per post wilt laten bezorgen.
 • Identificatie: Heb je een account? Als je inlogt op je Mijn Heksen Dragen Sneakers-account gaat het bestellen veel sneller. Nog geen account? Ook zonder account kun je bestellen, dan hebben we nog wel even je gegevens nodig. Dat is zo gedaan, een kwestie van invullen. We raden je aan een account te maken, want dat heeft heel veel voordelen. Gelukkig gaat dat heel makkelijk.
 • Controleren en betalen: Kies een van de betaalwijzen:
  • bankkaart
  • bancontact
  • iDeal
  • Maestro
  • Overschrijving
  • Mastercard
  • Visa
 • Check en dubbelcheck: Je krijgt nu een overzicht. Klopt alles wat er staat?
 • Betalen. Dan pas is je bestelling afgerond!
 • Klaar! Je bestelling is geplaatst. Je hoeft enkel te wachten of je rept je naar onze winkel. Heb je spijt van je aankoop? Niet getreurd. Je moet dan wel onze herroepingsprocedure volgen. Die staat hier wat verder uitgelegd. 

Heksen Dragen Sneakers is gerechtigd bestellingen te weigeren die worden geplaatst door een klant die eerder een ernstige tekortkoming heeft vertoond. Liep er iets fout tijdens uw bestelprocedure, dan is Heksen Dragen Sneakers niet verantwoordelijk, maar zal u hierover wel gecontacteerd worden. Alle betalingen verlopen via onze externe partners. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.

Betaling

Er wordt contact bij aankoop betaald dan wel onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de webshop. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Heksen Dragen Sneakers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Heksen Dragen Sneakers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde bestellingen te annuleren en de goederen achter te houden of terug te eisen.

Levering

De eigendom van de verkochte goederen blijft tot op het moment van de volledige betaling bij Heksen Dragen Sneakers. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Heksen Dragen Sneakers was geboden.

Leveringen gebeuren doorgaans binnen de 14 dagen na uw bestelling en nadat uw betaling is ontvangen. Heksen Dragen Sneakers kan genoodzaakt zijn de leveringstermijnen aanpassen, leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden op te leggen aan de levering. Wij zullen u daarvan in kennis stellen.

Wanneer u bij uw bestelling hebt aangegeven dat u uw bestelling wilt komen ophalen in de winkel, zullen wij u verwittigen wanneer uw bestelling klaar is.

Dit kan per email of telefonisch naargelang u uw voorkeur hebt aangeduid bij uw bestelling.

Garantie

Op alle aangeboden producten op de website is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing, mits geldig aankoopbewijs. Wij raden u aan de oorspronkelijke verpakking te bewaren.  

Heksen Dragen Sneakers zoekt steeds naar de beste leveranciers voor haar producten en diensten. Wanneer u toch iets mocht merken aan het product, neem gerust contact met ons op.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Heksen Dragen Sneakers.

Binnen de 14 na vaststelling van het gebrek moet dit door de klant worden gemeld. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd wassen, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, waarbij vermelde opsomming geenszins exhaustief is. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten of gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht een gebrek te zijn dat aanwezig was bij de levering van het goed, behoudens tegenbewijs door de klant.

In eerste instantie Heksen Dragen Sneakers een herstel in natura nastreven. Wanneer voorradig wordt het goed opnieuw verstuurd. Wanneer dit niet mogelijk is kan de klant de koopsom terugvorderen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Heksen Dragen Sneakers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Heksen Dragen Sneakers. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De herroepingstermijn strijkt 14 kalenderdagen na de dag:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”;

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

c) voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Heksen Dragen Sneakers zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit bedrag wordt afgehouden van de terugbetaling.

U kan uw aankoop niet herroepen voor volgende zaken:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Heksen Dragen Sneakers geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen
 • tijdelijke aanbiedingen en buitenkansjes, afgeprijsde producten,… 

De terugbetaling zal gebeuren als het teruggestuurde goed ontvangen is onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.

Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@heksendragensneakers.be of per post op het volgende adres: Heksen Dragen Sneakers, Sint-Martensstraat 16, 9000 Gent. Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan bovenstaand adres.